นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Panduangjai Boonjanawiroj
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การใช้สื่อประสมประกอบการเรียนการสอนวิชาการศึกษาวัฒนธรรมจีน สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 พลอยพัชร ก้อนบาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ณภัทร วุฒธะพันธ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อนันต์ แย้มเยื้อน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นิชภา โมราถบ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ อาจารย์ วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 กิณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 วทัญญู ชลิบเงิน อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 พิมผกา ธรรมสิทธิ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 01:07:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -