นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nilubon Worrawittanaleit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ วิทยาเขตน่าน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 อรุชา พึ่งอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ประดิพัทธ์ วิรามร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-03-21 01:07:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -