นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Theerapat Srirattanachot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666
  • อีเมล : Theerapat_Sr@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 มนธิชา กัลยาลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปิยะนุช โลนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปิยนุช โลนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 นฤมล บูรพา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธนภัทร สิทธิอัฐกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ณัฐา พิพัฒน์ชลธี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-03-23 02:20:32

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-20 13:55:25