นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อำนาจ อ่อนสอาด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อำนาจ อ่อนสอาด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Aumnard Onsaard
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56001
  • โทรศัพท์ : 054466666 ต่อ3633
  • อีเมล : nard27@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทร สุดแสนดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 นวิยา ฮุยเป้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ศศิประภา ขุนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 วัชรา พิจิตรศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ณรงค์ จัตุรัส อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-03-23 02:20:32

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-11 10:36:07