นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจาารย์ ดร. จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจาารย์ ดร. จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jirarat Ieamsaard
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 ณัฐพล อุ่นศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Namthip Wongpratheep 2561-04-03 10:26:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Namthip Wongpratheep 2561-05-04 10:31:30