นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Suchada Chaisawadi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7467
  • อีเมล : suchada.cha@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
ด้านการพัฒนาผลไม้ครบวงจร, งานวิจัยด้านอาหาร อาหารเสริมสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสําอาง, ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย, ด้านระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย, ด้านการพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ, ด้านการจัดระบบมหาวิทยาลัยสีเขียว
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Clean Production of Commercial Freeze-Dried Lime Powder For Medicinal Herb and Nutritional Health Benefits งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Clean Production of Mangosteen Powder Processing For Nutritional Health Benefits and Cosmetics Use งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Clean Production Process of Freeze Dried Kaffir Lime Powder For Medicinal Herb and Cosmetic Use งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Freeze-Dried Mango Powder Processing For Nutraceutical Use งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการแปรรูปมังคุดครบวงจร งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การเปรียบเทียบการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้งแบบแช่แข็งและอบแห้งแบบพ่นฝอย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ศิริลักษณ์ ชุมเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 เลขา ไสลเพชร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ภาวิณี ชัยประเสริฐ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2519 ปริญญาตรี Faculty of Associate Medical Sciences Medical Technology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-04-17 10:04:27

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-09-24 10:55:04