นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Natta Laohakunjit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7752
  • อีเมล : nutta.lao@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Food ingredients, Food additives, Functional food and flavoring
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสกัดน้ำโปรตีนเห็ดฟางเป็นอาหารเชิงหน้าที่ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ประสิทธิภาพของการรมข้าวสารด้วยน้ำมันหอมระเหยควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและคุณภาพกายภาพ-เคมีของข้าว งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ-เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Aroma enrichment and the change during storage of non-aromatic milled rice coated with extracted natural flavor งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Essential Oil from five Zingiberaceace for anti-food borne bacteria งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Postharvest Survey of Volatile Compounds in Five Tropical Fruits Using Headspace-solid Phase Microextraction (HS-SPME) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Seafood-like flavour obtained from the enzymatic hydrolysis of the protein by-products of seaweed (Gracilaria sp.) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Volatile Flavor, Antioxidant Activity and Physicochemical Properties of Enzymatic Defatted Sesame Hydrolysate งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากกากถั่วเขียวโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสทางการค้า งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2531 ปริญญาตรี - พันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 ปริญญาโท - เทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาเอก - Postharvest and Food Process Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-04-18 11:35:31

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-04-18 15:19:17