นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. รัตนชัย ไพรินทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. รัตนชัย ไพรินทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Rattanachai Pairintra
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7756
  • อีเมล : rattanachai.pai@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
- Biomass Gasifier - การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร - การทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รัตติยา แววนุกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ประไพ ธุระกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2527 ปริญญาตรี - เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2531 ปริญญาโท - วิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร Iwate University
2534 ปริญญาเอก - วิศวกรรมเกษตร University of Tokyo

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-07 08:48:30

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 09:13:14