นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Nitnipa Soontorngun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7764
  • อีเมล : nitnipa.soo@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
- Biochemistry and Molecular Biology - Yeast Genetics and Gene Technology
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประยุกต์ใช้ยีสต์เพื่อเป็นโมเดลในการคัดเลือกสารมูลค่าสูงด้วยวิธีทางพันธุศาสตร์และชีวเคมี 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การประยุกต์ใช้สายพันธุ์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติเด่นในการทำปฏิกิริยาการหมักแป้งและน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มผลิตผล: ไบโอเอทานอล (ระยะที่ 2) 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประยุกต์ใช้สายพันธุ์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติเด่นในการทำปฏิกิริยาการหมักแป้งและน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มผลิตผล: ไบโอเอทานอล 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษากลุ่มยีนของราย่อยสลายไม้ที่สามารถสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ระยะที่ 2) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษากลุ่มยีนของราย่อยสลายไม้ที่สามารถสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ระยะที่ 1) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การค้นหาสายพันธุ์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติเด่นและเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ระยะที่ 2) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในกระบวนการใช้แหล่งคาร์บอนทางเลือกและผลต่อการดื้อยาในยีสต์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รัตติยา แววนุกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ประไพ ธุระกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี - Biochemistry and Molecular biology University of British Columbia
2551 ปริญญาเอก - ชีวเคมี McGill University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-07 08:48:30

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-07-07 16:12:56