นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชินพงศ์ วังใน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชินพงศ์ วังใน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chinnapong Wangnai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7522
  • อีเมล : chinnapong@pdti.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
- การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศและการผลิตก๊าซชีวภาพ - การบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ธนภณ ภู่มาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 เมธิณี อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พจนารถ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 นริสรา นุธรรมโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2534 ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ วิชาเอกรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 ปริญญาโท - เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547 ปริญญาเอก - Chemical Engineering University of Queensland

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 10:51:18

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 11:19:32