นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พรทิพย์ โค้วนฤมิตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พรทิพย์ โค้วนฤมิตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Porntip Khownarumit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7476
  • อีเมล : porntip@pdti.kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
เคมี-ไฟฟ้าเซนเซอร์, Polymer
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6 กัญญรัตน์ สุทธภักติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จิรัฎฐ์ บุญแสนแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี - เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2540 ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาเอก - Materials Engineering University of Fukui

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 10:51:18

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 11:23:23