นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พรทิพย์ โค้วนฤมิตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พรทิพย์ โค้วนฤมิตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Porntip Khownarumit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7476
  • อีเมล : porntip.tas@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Electrochemical sensors, Biosensors, Nanochemical sensors, Nanobiosensors, Modified-Material Electrodes
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดสีย้อมชนิดซูดานอนุพันธ์ที่หนึ่งโดยใช้นาโนไฮบริดที่มีโครงสร้างแบบ core-shell ของ magnetic bead-silicon dioxide microspheres ทำงานร่วมกับเทคนิคโวลแทมเมตทรี 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การตรวจวัดความแรงของสารหอมระเหย disulfide ในกระเทียมด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การรวมกันของอนุภาคโลหะเงินและคาร์บอนนาโนทูปส์ ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟ้า งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ประสิทธิภาพของวัสดุนาโนที่ปรับปรุงที่ผิวหน้าอิเลคโทรด เพื่อตรวจวัดสารซูดานอนุพันธ์ที่หนึ่งโดยใช้วิธีเคมีไฟฟ้า งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Electrochemical immunosensor for hepatitis B detection งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 เพ็ญพร มีเงินลาด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 ขจรเดช เวียงสงค์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 วสันต์ ปินะเต อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6 บุษบา บุญเซ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 เกศวลี ยงรัมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ศุภนิมิต เจียมพานิชยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วิธู ดิลกธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/01/2541 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี - เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2540 ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาเอก - Materials Engineering University of Fukui

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-08 10:51:18

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-12-19 10:52:00