นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chatmongkon Suwannapoom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 3444
  • อีเมล : suwannapoom_111@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
เรื่องที่สนใจ
Biodiversity, Molecular evolution (phylogenetics, phylogeography, and population genetics) and biogeography, especially of Vertebrates (Amphibians, Reptiles, Fish etc.)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
4 ศิวาพร สีดาบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
5 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิทยา ทาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชยากร ภูมาศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี - การประมง -
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา -
2558 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-18 11:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-22 13:52:40