นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธนาพร บุญมี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธนาพร บุญมี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thanaporn Boonmee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 3444
  • อีเมล : NapornTB@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Meat Science, Animal production, Animal Nutrition
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 วสันต์ ป้อมเสม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/09/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี - เทคโนโลยีการเกษตร -
2552 ปริญญาโท - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ -
2555 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-18 11:44:07

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-19 11:12:17