นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุกัลยา ภู่ทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุกัลยา ภู่ทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sukalya PhuThong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 3148
  • อีเมล : sukalya_p@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
เรื่องที่สนใจ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาเอก - Horticulture -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-18 11:51:54

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-22 14:28:42