นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Korraveewut Rangabhet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1744
  • อีเมล : k_raveewut@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนทร สุดแสนดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 อัญชลี คัตรมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 อุษาวดี ไพราม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 นวิยา ฮุยเป้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ภาวินี ชุ่มใจ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16/07/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์การกีฬา -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-18 13:52:15

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-18 10:00:35