นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ดงเดช สวาสดิพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ดงเดช สวาสดิพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khongdech Sawaddeepun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1705
  • อีเมล : Khongdech@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 มาณี แก้วชนิด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/12/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาเอก - เคมี -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-18 14:25:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -