นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. นฤมล จียโชค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. นฤมล จียโชค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Narumon Jeyashoke
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7751
  • อีเมล : narumon.jey@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่สนใจ
Lipid Technology, Enzyme Technology
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รัตติยา แววนุกูล นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ประไพ ธุระกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2522 ปริญญาตรี - จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2525 ปริญญาโท - จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-19 16:23:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2561-06-05 09:49:32