นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธนิษฐา เสมอใจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธนิษฐา เสมอใจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chanittha Samerjai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1712
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-21 10:28:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -