นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พลินจรีย์ รังสยาธร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พลินจรีย์ รังสยาธร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Phalinjaree Rangsayatorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1725
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ชนนิกานต์ ทองพรม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ธีรกมล เพ็งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 แววฤดี แววทองรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/07/2545 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาเอก - Biology -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-21 10:42:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -