นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ตรีนุช สายทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ตรีนุช สายทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Treenut Saithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 02-470-7714
  • อีเมล : treenut.sai@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
• Systems biology and bioinformatics in plant metabolism • Modelling of metabolic and genetic networks • Pathway reconstruction • Model analysis: robustness analysis • Optimisation methods in biological modelling • Toy-model simulation
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการความรู้ด้านเมตาบอลิซึมของการสร้างแป้งในรากมันสำปะหลัง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 นันทิยา เปปะตัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 ธนภณ ภู่มาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 เมธิณี อยู่เจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 พจนารถ แก่นจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 นริสรา นุธรรมโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี - วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2545 ปริญญาโท - เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ปริญญาเอก - Plant Systems Biology University of Edinburgh

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-21 12:11:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -