นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ตรีนุช สายทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ตรีนุช สายทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Treenut Saithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 02-470-7714
  • อีเมล : treenut.sai@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
• Systems biology and bioinformatics in plant metabolism • Modelling of metabolic and genetic networks • Pathway reconstruction • Model analysis: robustness analysis • Optimisation methods in biological modelling • Toy-model simulation
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการความรู้ด้านเมตาบอลิซึมของการสร้างแป้งในรากมันสำปะหลัง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 A Formal Path Inference of Starch Biosynthesis via Mathematical Modelling of Metabolic Changes in Excess CO2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Analysis and Practical Guideline of Constraint-Based Boolean Method in Genetic Network Inference งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Consistent robustness analysis (CRA) identifies biologically relevant properties of regulatory network models งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Gene Co-Expression Analysis Inferring the Crosstalk of Ethylene and Gibberellin in Modulating the Transcriptional Acclimation of Cassava Root Growth in Different Seasons. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Starch biosynthesis in cassava: a genome-based pathway reconstruction and its exploitation in data integration งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดารารัตน์ คำเป็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พงษ์สนิท คุณนะลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุพรรณี ลีโทชวลิต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี - วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2545 ปริญญาโท - เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ปริญญาเอก - Plant Systems Biology University of Edinburgh

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-21 12:11:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -