นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Saowalak Kalapanulak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทรศัพท์ : 0-2470-7713
  • อีเมล : saowalak.kal@kmutt.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
เรื่องที่สนใจ
• Systems biology and bioinformatics • Genome-scale metabolic network reconstruction • Biological network reconstruction and analysis
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาโปรแกรมทางชีวสารสนเทศในการหาเป้าหมายของยาในระดับจีโนม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนายารักษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อโรคต่อมนุษย์ (ระยะที่ 2) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาโปรแกรมทางชีวสารสนเทศในการหาเป้าหมายของยาในระดับจีโนม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนายารักษาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อโรคต่อมนุษย์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การหาเป้าหมายของยาใหม่ ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนายาในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดารารัตน์ คำเป็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พงษ์สนิท คุณนะลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สุรเชษฐ์ ชิระมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จันทร์จรัส วัฒนโชติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุพรรณี ลีโทชวลิต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี - วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2546 ปริญญาโท - เทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 ปริญญาเอก - Systems Biology and Bioinformatics University of Edinburgh

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2561-05-21 13:38:24

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2562-01-20 17:22:42