นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม อรุณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. Sutham Arun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3383
  • อีเมล : sutham_eng@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสกสรรค์ วินยางค์กูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ภิญโญ ชุมมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ภาคภูมิ ใจชมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
4 ถิรายุ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 วีระชาติ จริตงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 จักราวุฒิ เตโช ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7 ปฐมพงค์ จิโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ศรัณรัตน์ คงมั่น ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ประชา ยืนยงกุล หัวหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่
10 ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25/10/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก Engineering Mechanical Engineering University of Manchester, UK

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-05-21 15:34:56

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-11-18 11:12:28