นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศศิธร ใบผ่อง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศศิธร ใบผ่อง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sasitorn Baipong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948216
  • อีเมล : sasitorn.bai@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและโรงงาน
เรื่องที่สนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ, ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาเสริมผัก 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การคัดเลือกและการระบุสายพันธุ์โพรไบโอติกจากแบคทีเรียกรดแลกติกคัดแยกได้จากเมี่ยง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Conservation and Development of Lifestyle and Local Wisdom of Miang 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Effect of Ripening Stages, Pectinase Enzyme and Cellulase Enzyme on Qualities of Fresh Star Fruit Juice 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Prebiotic properties of Thai rice 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ผลของระยะความสุก เอนไซม์เพคติเนส และเอนไซม์เซลลูเลสต่อคุณภาพของน้ำมะเฟืองคั้นสด 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 องค์ประกอบของน้ำตาลและสมบัติพรีไบโอติกของข้าวพันธุ์พื้นเมืองทางภาคเหนือของไทย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 In vitro experiment on Lactobacillus casei 01 colonizing the digestive system in the presence of pasteurized longan juice. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติคจากข้าวพันธุ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การใช้ประโยชน์ของผลมะเฟืองและผลไม้อื่นในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การปรับปรุงคุณภาพทางด้านสีของกุนเชียงปลาด้วยอังคัก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การพัฒนาการผลิตไวน์ข้าวแดง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Solutions for Raw Milk Production in Northern Region of Thailand 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การศึกษาการเหลือรอดของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรท์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ปรารถนา ขะมานาม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุธาสินี ญาณภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2538 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 ปริญญาโท อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาเอก Sciences Food and Nutritional Sciences มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง อังกฤษ

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-23 15:49:30

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-23 15:52:15