นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Anchalee Kaewkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • อีเมล : anyanee@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 นลินรัตน์ ลิ่มพานิช นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุวิทย์ สุธีรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 Rung Yi Lai อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : สุภาพร วันทนีย์วรกุล 2561-05-24 17:07:58

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-04-02 09:30:27