นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Anchalee Kaewkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • อีเมล : anyanee@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Aza-BODIPY-Based COX-2 specific probe for photodynamic therapy in cancer cells 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : สุภาพร วันทนีย์วรกุล 2561-05-24 17:07:58

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-04-02 09:30:27