นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. Anyanee Kamkaew

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 มาณี แก้วชนิด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 สมภพ อินทสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สุภาพร วันทนีย์วรกุล 2561-05-24 17:07:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -