นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อัญญานี คำแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Anchalee Kaewkaew
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  • อีเมล : anyanee@sut.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : สุภาพร วันทนีย์วรกุล 2561-05-24 17:07:58

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-08-15 09:26:11