นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศศิวิมล พรมสาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศศิวิมล พรมสาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Sasivimol Pormsarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : sasivimon.ps@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วชิระ คุณาธาทร Lecturer มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Lecturer มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 กานต์รวี ขยัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ธิดารัตน์ ดวงยอด อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จิตรวิไล ประไมย์ อาจารย์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ดารณี อ่อนชมจันทร์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชวนชม ขุนเอียด อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/11/2557 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท แพทย์ สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 11:56:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -