นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ชมนาด สิงห์หันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ชมนาด สิงห์หันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Chommanad Singhan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/06/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาโท - อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 12:23:44

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-11 11:50:16