นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ณัฐพล ทัศนสุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ณัฐพล ทัศนสุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Natthaphon Thatsanasuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/10/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท - อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา สถาบันโภชนาการ

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 13:44:38

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-11 12:07:04