นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kwansirinapa Thanawong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3384
  • อีเมล : job.thanawong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อภิชิต คำภาหล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/06/2559 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 15:03:12

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 14:40:05