นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Chaiwat Sangsrichan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3382
  • อีเมล : chaiwat.sangsrichan@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14/03/2560 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 15:28:25

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 14:52:19