นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย มนัส ใจมะสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย มนัส ใจมะสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Manat Jaimasit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1787
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 อาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
6 กัญญรัตน์ สุทธภักติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จิรัฎฐ์ บุญแสนแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/05/2551 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาโท - วัสดุศาสตร์ -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-22 15:56:01

แก้ไขล่าสุดโดย : -