นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. กานต์รวี ขยัน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. กานต์รวี ขยัน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Kantarawee Khayhan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วชิระ คุณาธาทร Lecturer มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ Lecturer มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ศศิวิมล พรมสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ธิดารัตน์ ดวงยอด อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จิตรวิไล ประไมย์ อาจารย์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ดารณี อ่อนชมจันทร์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชวนชม ขุนเอียด อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/07/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2548 ปริญญาโท - จุลชีวิวิทยา -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-29 14:48:47

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-16 15:04:55