นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss. Sirilak Phaokanta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1792
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วาจารี วีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/10/2556 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-29 15:22:34

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-21 11:22:59