นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พัณนิดา อุปหนอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พัณนิดา อุปหนอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs pannida aunong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ธีรราช ทองหลาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 วจี ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 จามรี ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 พิชญา สกุลวิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-05 04:02:07

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-01-17 12:07:42