นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศักดินันท์ นันตัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศักดินันท์ นันตัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sakdinun Nuntang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีวิเคราะห์
เรื่องที่สนใจ
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 กอบัว ไชยศิวามงคล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/12/2558 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2501 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2502 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2503 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2561-07-18 14:09:34

แก้ไขล่าสุดโดย : -