นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Teerachai Amnuaylojaroen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3407
  • อีเมล : teerachai4@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุตุนิยมวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Atmospheric Science, Climate Change, Impacts of Climate Change, Air Pollution, Atmospheric Chemistry
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Modelling of Carbonaceous Aerosol Effects on Cloud Formation in Thailand 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Projection of near-future climate change and agricultural drought in Mainland Southeast Asia under RCP8.5 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การพัฒนาระบบการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความละเอียดสูงสำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Simulation of Emissions, Air Quality, and Climate contribution in Southeast Asia for March and December งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Dispersion of Particulate Matter (PM10) from forest fires in Chiang Mai, Thailand งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Effect of different emission inventories on modeled ozone and carbon monoxide in Southeast Asia งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Investigation of Fine and Coarse Particulate Matter Fractions from Burning Areas in Chiang Mai, Thailand using the WRF/CALPUFF งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Modeling the effect of VOCs from biomass burning emissions on ozone pollution in upper Southeast Asia งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐวุฒิ ลีลากนก มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ดวงพร ปีหัตถกิจกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/06/2558 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2558 ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-19 13:28:09

แก้ไขล่าสุดโดย : ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2562-02-26 15:48:55