นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จินตนา ว่องวิกย์การ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จินตนา ว่องวิกย์การ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jintana Wongwiggan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964621
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และการยับยั้งการเกาะโดยสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพผลิตจากยีสต์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กฤตปภัช ตันติอมรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธัชพล เมธารัชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 มนตรา ศรีษะแย้ม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 สรวิชญ์ อุปคุตฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 เชิดชัย โพธิ์ศรี อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อัจฉริยา ยศบุญเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2561 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 ปริญญาเอก Science Microbiology University of Kent

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 14:28:30

แก้ไขล่าสุดโดย : -