นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชวนชม ธนานิธิศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chuanchom Thananithisak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-961835
  • อีเมล : chuanchomt@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชอุตสาหกรรม
เรื่องที่สนใจ
Smoking cessation Community pharmacy
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความต้องการเลือกรับบริการเติมยาของผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 อชิดา (อธิกา) จารุโชติกมล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 พีรยา ศรีผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 คัทลียา เมฆจรัสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สรชัย คำแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 ภัทรา พวงช่อ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2561 ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี Pharmacy Pharmacy Naresuan University
2547 ปริญญาโท Pharmacy (Community Pharmacy) Community Pharmacy Naresuan University
2552 ปริญญาเอก Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences Naresuan University

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 15:35:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -