นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นพ. คณินท์ เหลืองสว่าง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นพ. คณินท์ เหลืองสว่าง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kanin Luangsawang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-965056
  • อีเมล : kaninl@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจักษุวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อุบัติการณ์การเกิดการติดเชื้อในลูกตาหลังฉีด anti-VEGF เข้าน้ำวุ้นตาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 สิรภพ ทัพมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 จุลจิตร์ ตั้งตระการพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 วีระพล จันทร์ดียิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีระชัย จำเริญดารารัศมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วิชัย เทียนถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ภราดร วานิชขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เพ็ญพรรณ กัณฑะษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2561 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 15:49:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -