นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Ghunyanutt Sathagathonthun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-966728
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
การบริหารการพยาบาล ( Nursing Administration) การบริหารการศึกษา (Education Administration) การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คณินท์ เหลืองสว่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ประเสริฐ คำอ้าย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 นภาพร เอี่ยมละออ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 พิทักพงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เกษร เกตุชู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/10/2554 ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
2550 ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ การบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2560 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 15:56:51

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-14 15:57:57