นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปรารถนา ขะมานาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปรารถนา ขะมานาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Prattana Khamanam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-08-08 11:12:18

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 10:36:57