นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง ปรารถนา ขะมานาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง ปรารถนา ขะมานาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Prattana Khamanam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พิไลรัก อินธิปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 พัชรินทร์ ระวียัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พนิดา รัตนปิติกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธันยพร ศิริโวหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 หทัยทิพย์ ร้องคำ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-08-08 11:12:18

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรินธร สังข์ทอง 2561-09-25 10:36:57