นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง วันวิสาข์ ดอกคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง วันวิสาข์ ดอกคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Wanwisa Dokkham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ปรารถนา ขะมานาม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิทยาศาสตร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2550 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 10:44:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -