นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. จันทวรรณ น้อยศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. จันทวรรณ น้อยศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Janthawan Noysri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600
  • อีเมล : tsu_004@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
สถิติ คณิตศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A Simple Numerical Model for Studying Cloud Formation Process in the Tropics: Heated and cooled surface experiments 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ชนัดดา สมจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เขมวดี ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 13:54:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -