นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พรรษา ปวงคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พรรษา ปวงคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Pansa Puangcam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ปฏิพัทธ์ วงค์เครื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 อุรัชชา สัจจาพงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 อนุกูล มะโนทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สมชาย จาดศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 สมคิด จาดศรี ผู็ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นัฐพล ปันสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทวีวรรณ ศรีคำสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 15:12:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -