นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สมคิด จาดศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สมคิด จาดศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Somkit Jadsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู็ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรนพ สุขภารังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กาญจนา หริ่มเพ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสา ไกรรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นินนาท อินทฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชญานินท์ ประทุมสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 15:18:09

แก้ไขล่าสุดโดย : -