นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. บุญลือ ฉิมบ้านไร่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. บุญลือ ฉิมบ้านไร่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Boonlue Shimbanrai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ธรรมสินธ์ อิงวิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุนทร สุดแสนดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 นวิยา ฮุยเป้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 มนธิชา กัลยาลือ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-12 16:24:03

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-13 16:11:21