นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. ์์Nawong Boonnak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 The First Naturally Occurring Neocaged-Xanthone and Rearranged Caged-Xanthone from Cratoxylum formosum ssp. Pruniflorum 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 ฐิติพร สุวรรณวงศ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ศศิขัณฑ์ โตโส นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 21:53:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -