นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

แพทย์หญิง จิรพร ภัทรนุธาพร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : แพทย์หญิง จิรพร ภัทรนุธาพร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Jiraporn Patraranuthaporn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิรภพ ทัพมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 วีระพล จันทร์ดียิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 วีระชัย จำเริญดารารัศมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิชัย เทียนถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ภราดร วานิชขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 เพ็ญพรรณ กัณฑะษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เพ็ญนิภัท นภีรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 15:14:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -