นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

แพทย์หญิง จิรพร ภัทรนุธาพร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : แพทย์หญิง จิรพร ภัทรนุธาพร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Jiraporn Patraranuthaporn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิวาพร ผลดีนานา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 15:14:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-13 16:26:59