นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Chanon Fhapinyo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยา สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 อัชฌา พงศ์พิทักษ์ดำรง รักษาการหัวหน้าสาขากุมารเวชศาสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 สิรภพ ทัพมงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 วีระพล จันทร์ดียิ่ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีระชัย จำเริญดารารัศมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วิชัย เทียนถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วิชชุดา ลิมปิอังคนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ภราดร วานิชขจร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 เพ็ญพรรณ กัณฑะษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 16:13:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -