นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Chanon Fhapinyo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ตติมา กล่อมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิวาพร ผลดีนานา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 16:13:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -