นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นายแพทย์ ชานนท์ ฟ้าภิญโญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : MD. Chanon Fhapinyo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทองมี ผลาผล อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัฐวุฒิ กีรติภารัตน์ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศษสตร์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 16:13:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -