นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สรายุธ มงคล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สรายุธ มงคล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : professor Sarayoot Mongkol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ณิศศา ภาษาสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 จรรยา ชวดทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ทวีวัฒน์ เวียงคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ไชยยงค์ จรเกตุ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ดุสิต พรหมอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-09-19 11:15:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -