นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ สรายุธ มงคล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ สรายุธ มงคล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : professor Sarayoot Mongkol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลาออก)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ทิพวรรณ แก้วมณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ฉัตรชฎา สุตาลังกา อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 วนิดา แก้วมุณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 เพชรรัตน์ แก้วดวงดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ณิศศา อัศวภูมิ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 จรรยา ชวดทอง อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พรรณทิพย์ งามช่วง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 อรุณีย์ พรหมศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-09-19 11:15:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -