นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สายลม สัมพันธ์เวชโสภา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sailom Sampanvejsobha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ลาออก)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วันวิสาข์ ดอกคำ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ปรารถนา ขะมานาม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-09-20 17:35:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -